Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
ul. Niezłomnych 2
62-031 Luboń

Znak sprawy: 0-79/2012

 

Luboń,03.03.2012 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

(zwana dalej w skrócie siwz)

 

na

usługa ochrony Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej w skrócie Pzp.

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 Pzp.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Wspólny Słownik Zamówień: 79710000-4.

2.     Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie jest obiektem podlegającym obowiązkowejochronie, znajdującym się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

3.     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1.Ochrony mienia i osób w instytucji kultury, w formie jednego posterunku stałego. Służba musi być pełniona przez pracownika z minimum I stopniem licencji. Pracownik ochrony musi być wyposażony w środki przymusu bezpośredniego w postaci pałki wielofunkcyjnej oraz kajdanek. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  1. a. Nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących.

  2. b. Nadzorowanie pojazdów wjeżdżające z terenów obiektów chronionych i parkingu.

  3. c. Prowadzenie książki dyżurów, wpisywanie informacji o czasie i zdania posterunków oraz o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów wydarzeniach z opisem ich przebiegu.

  4. d. Dokonywanie obchodu chronionego obiektu i terenu co najmniej raz na dwie godziny wraz z odbiciem czytników kontroli, w razie konieczności ściśle współpracować z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w chronionych obiektach i na terenie do nich przylegającym, (a zwłaszcza nie dopuszczanie osób trzecich na dozorowany teren) a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa mienia.

  5. e. Zamykanie terenu obozu o godz. 16.00 (od października do kwietnia) 17.00 (od maja do września), otwieranie o godz. 6.00.

  6. f. Dozór fizyczny obozu w godzinach od 16.00 do 6.00 oraz całodobowo w święta.

3.2.Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania systemów alarmowych oraz przechowywania i konwojowania kluczy, a w szczególności:

  1. a Monitorowanie całodobowe sygnałów z lokalnego systemu alarmowego w systemie dwutorowym z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z torów ma być torem radiowym.

  2. b. Utrzymywanie patrolu interwencyjnego w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie pracowników wykonawcy celem zatrzymania sprawcy przestępstwa dokonanego w chronionych obiektach i na terenie do nich przylegającym, albo osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

  3. c. Zapewnienie interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 10 minut od wszczęcia alarmu i przekazanie protokołu z interwencji podjętych działań.

  4. d. Przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych przed i po godzinach urzędowania.

4.     Średniomiesięczna ilość godzin dozoru wynosi 435 h. Wynagrodzenie będzie rozliczane według faktycznej liczby godzin ochrony.

5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

8.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.     W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

1

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn. Wykonawcy winni posiadać koncesję MSWiA na prowadzenie ochrony mienia i osób.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń [załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokument wyznaczony w pkt. VI.1.5 SIWZ].

2

Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tzn.

Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie ochrony mienia o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto rocznie

Uwaga: Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń [załącznik nr 3 i 5 do SIWZ oraz dokument wyznaczony w pkt. VI.1.3 SIWZ.].

3

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 3 do SIWZ].

4

Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

Wykonawcy winni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie ochrony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń [załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokument wyznaczony w pkt. 4 SIWZ].

Ocena spełnienia ww. warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w rozdziale VI. SIWZ, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena będzie dokonywana na zasadzie ?spełnia – nie spełnia?.

2.     Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.     Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

1.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.  1 ustawy Pzp., należy do oferty dołączyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V SIWZ.

3

Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  zostały wykonane należycie.

4

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - zgodnie z warunkiem określonym             w rozdziale V SIWZ.

5

KoncesjęMSWiA na prowadzenie ochrony mienia i osób.

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., należy do oferty dołączyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

(podmioty zagraniczne)

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. pkt 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Inne wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ.

2

Formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ.

3

Pełnomocnictwo:

- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie,

- jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później  niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.     Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. (art. 38).

2.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazująfaksem oraz pisemnie. Numer faksu zamawiającego został wskazany w pkt. 8. Wykonawcy zobowiązani są wskazać swój numer faksu adres pocztowy w formularzu oferty, a także przesyłając do zamawiającego pytania do SIWZ.

3.     Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

4.      Zamawiający nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację - bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

5.     Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, informacje o jej modyfikacji, treść zapytań i udzielonych wyjaśnień oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: www.amu.edu.pl.

8. Korespondencję należy kierować na adres: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-031 Lubońnr faksu 61-810-34-11, Tel. 61-81-30-681.

9.  Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Anna Ziółkowska – Dyrektor Muzeum,

Dorota Olendrowicz – Dokumentalistka.

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

IX. Termin związania ofertą:

1.     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.     Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.     Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.     Ofertę stanowi wypełniony druk ?Formularz ofertowy? z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.

4.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

5.     Oferta i inne oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę. Dla ułatwienia identyfikacji, w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – do oferty należy dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6.     Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób: ?Oferta na: Usługę ochrony. NIE OTWIERAĆ przed 15.III.2012 r. godz. 11:00

7.     Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 6 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

9.     Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.  W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W pełnomocnictwie wskazany musi być w szczególności  zakres działania pełnomocnika. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie.

11.  Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: ?Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - poufne?. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul.Niezłomnych 2, 62-031 Luboń, sekretariat do dnia 15.III.2012 r. do godz. 10:00.

2.     Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

3.     Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu: 15.III.2012 r.o godz. 11:00, w siedzibie     Zamawiającego, sala konferencyjna.

4.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza     przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.     Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ .

2.     Wykonawca oblicza w formularzu cenowym wartość oferty netto poprzez przemnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miar, a następnie oblicza cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT. Wysokość stawki podatku VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu  złożenia oferty.

3.     Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Cena winna być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

4.     W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1.     Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena brutto oferty

100 %

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz ich wagi.  Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Nr kryterium:

Wzór:

1

Cena brutto oferty

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2.     Zamawiający zaokrągli wyniki do dwóch miejsc po przecinku.

3.     Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę z najniższą ceną na wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do SIWZ.

XVI. Udzielenie zamówienia:

1.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny ofert.

2.     Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

3.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.     Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3a) Zamawiający umieści na stronie internetowej www.amu.edu.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.     Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej,jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

2.     Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.     W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1.     Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma  lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.     Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.     Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.     Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaćżądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.     Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.     Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

7.     Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8.     Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania  odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.     Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XIX. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
Facebook
Image
Facebook
Image
Image
© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.